WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOVนโยบายการรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ค.ศ. 2019

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมอนาคตด้านดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ “Singapore Statement of the Asia-Pacific ICT Ministers on Co-creating a Connected Digital Future in the Asia-Pacific” ฉบับแก้ไขสุดท้าย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำหรือแก้ไขร่างแถลงการณ์ดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      การประชุมรัฐมนตรี ICT ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ค.ศ. 2019 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ และมีกำหนดรับรองแถลงการณ์ดังกล่าวในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยสาระสำคัญของร่างแถลงการณ์นี้ จะกล่าวถึงความสำคัญและการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หัวข้อสำคัญ (5 Priorities) ดังนี้

               1) การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) กล่าวถึงนโยบายที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี

               2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ทางดิจิทัล (Digital Innovation and Creativity) กล่าวถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ การสนับสนุนธุรกิจรายย่อยทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ และการพัฒนาเทคโนโลยี 5G

               3) ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) กล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้แม้ในพื้นที่ห่างไกล ในราคาที่จ่ายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล รวมไปถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิ การทำธุรกรรมด้านการเงินและธนาคาร

               4) ความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล (Digital Trust) กล่าวถึงการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การส่งผ่านข้อมูลอย่างเสรี ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ และการจัดการภัยพิบัติ

               5) ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและความร่วมมือในทุกภาคส่วน (Digital Skills and Partnerships) กล่าวถึงการส่งเสริมทักษะด้าน ICT เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้าน ICT ที่เพิ่มมากขึ้นและความร่วมมือภายในภูมิภาค

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 มิถุนายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1