WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การศึกษา

08528 Exchange

 

มจธ. ร่วมกับ สป.อว. จัดกิจกรรม Exchange Maximization Expo: เปิดโลกทัศน์ใหม่ นำบัณฑิตไทยสู่สากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรม Exchange Maximization Expo: เปิดโลกทัศน์ใหม่ นำบัณฑิตไทยสู่สากล เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการ ASEAN International Mobility for Students หรือ AIMS เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตนเองให้มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมโลก และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือและส่งเสริมนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล มจธประธานเปิดงาน กล่าวว่า มจธ.เข้าร่วมโครงการ AIMS ภายใต้การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 นอกจากการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์และสาขาวิชา ซึ่งเป็นทักษะด้านความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ มจธ. ยังตระหนักถึงความสำคัญในการฝึกทักษะด้านอารมณ์ การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยกิจกรรมฝึกทักษะ เช่น การทำวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงาน การแข่งขันกิจกรรม กิจกรรมอาสาสมัคร การทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมคู่สัญญาในต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างและพัฒนากิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นสากลภายในมหาวิทยาลัย อาทิ Volunteer Buddy System กระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม การพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถพัฒนาขีดความสามารถให้ตอบสนองต่อสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก ที่สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การทำงานในอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกิจกรรมนี้เพื่อเตรียมพร้อมให้บัณฑิตมีทักษะด้านความรู้และทักษะด้านอารมณ์ในการก้าวเข้าสู่สังคมและตลาดแรงงานระดับโลก สู่การถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Social Change Agent ได้ต่อไปในอนาคต

ภายในงานมีการเสวนาจากภาคเอกชน อาทิ มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดย คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาคการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณอัตตพงษ์ ธิราศักดิ์ นักวิจัย - Green Technology บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) คุณวงศ์สวรรค์ สิทธิจันทร์Manager - Software Development บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และคุณจูน เซคิโน Principle บริษัท จูน เซคิโน อาร์คิเทคต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด และการเสวนา Global Citizen: มุมมองของศิษย์เก่า Internationalization at Home Preparing Students for Internationalization Activities Partnership Management และ Outbound Activities with Strategic Partner 

 

AO08528

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1