WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

580

รื่นวดี สุวรรณมงคล '4 ร' รุก - เร็ว - รอบคอบ - ร่วมมือ รุก Investor Protection Fund สู่ยุค digital transformation

       Digital Disruption สั่นสะเทือนทุกวงการธุรกิจ มีทั้งความเสี่ยง องค์กรที่ต้องพบกับการล่มสลาย มีทั้งโอกาสบนความท้าทาย ดังนั้น การมองไปข้างหน้าและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร จึงไม่ใช่เพียงอยู่ยาว แต่เป็นการยืนหยัดที่จะทำสิ่งที่ดีไปตราบนานเท่านาน ที่นำไปสู่ความร่วมมือที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานกำกับและบังคับใช้กฎหมาย อย่างกลต.จะต้องปรับตัวครั้งสำคัญรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปอย่างสม่ำเสมอ และต้องยึดคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เป็นสาระสำคัญ

       ภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่ ได้เปิดบ้าน ก.ล.ต. แถลงว่า แนวทางกำหนดนโยบายและการทำงานของ ก.ล.ต.จะดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาตลาดทุนปี 2560-2564 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฉบับที่ 6 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 17 เม.ย.2562 มีการพัฒนาในทุกมิติรองรับระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน สานงานต่อเพื่อให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว

 

 

        นับเป็นลูกหม้อองค์กรแห่งนี้ ก็ว่าได้ ...เธอได้รับการปลูกฝังความคิดการทำงานมองโจทย์ให้กว้างขึ้น แบบโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน นับตั้งแต่ปี 2535-2547 ระยะเวลากว่า 12 ปีแล้วที่คุณ 'รื่นวดี สุวรรณมงคล' ก้าวเข้ามาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เรียนรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้คุมกฎ การบังคับใช้กม.ให้มีประสิทธิภาพ และซึมซับวัฒนธรรมองค์กร ภายในบ้านหลังนี้มานานพอสมควร

      ขณะเดียวก้น ก็ไม่ลืมภาระกิจที่เป็นพื้นฐานของกลต. เพราะแม้จะมีกฎหมายบังคับใช้แล้ว แต่ก็ต้องประเมินการใช้กฎหมายด้วยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่...รองรับระบบนิเวศน์ (Ecosystem)ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วหรือไม่...โดยต้องเน้นเรื่องการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน และสานงานต่องานก่อนหน้านี้ให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว 

...........

        กล่าวโดยสรุป เหนือสิ่งอื่นใดที่ คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่ ได้ให้คำมั่นบทบาทสำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของ 6 หลักการเข้าด้วยกัน จากประสบการณ์ที่เคยเป็นกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน จะเห็นปัญหามาตลอด

     ดังนั้น ทีมงานก.ล.ต.จะพยายามลดภาระที่จะเกิดกับเอกชนให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน ในการลดภาระต้องมั่นใจว่า ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครอง และขอเป็นคีย์เวิร์ดตัวเองว่า การทำงานของตัวเองที่ผ่านมา น่าจะเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายว่า ‘พูดจริงทำจริง’ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆ ก.ล.ต.ด้วย พยายามลดภาระที่จะเกิดขึ้น และต้องยกระดับความคุ้ครองผู้ลงทุนให้มากยิ่งขึ้น ต้องหาจุดร่วมกันให้ง่าย เพื่อให้หลักการทำงานเกิดผลอย่างรวดเร็ว...นั่นเอง....

     วันนี้ คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เธอได้รับความไว้วางใจจากบอร์ด ให้ก้าวเข้ามานั่งบริหารระดับสูง ในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)…เป็น Flagship นำพาองค์กรนี้...ให้ก้าวหน้าต่อไป....ระยะเวลา 4 ปี จากนี้...เราจะได้เห็นการเปลี่ยนครั้งสำคัญ....อย่างแน่นอน....

 

ติดตามอ่านฉบับเต็มรูปแบบ ในหนังสือคอหุ้น แมกกาซีน

 

Corehoon Power Time - Investor Guide VOL 157