หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้

 1.       เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
 2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ประเด็น รายละเอียดและเหตุผล

 1.       องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนโรงงานหรือชาวไร่อ้อยหรือมีไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
 2.       การรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกำหนดให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยให้รองประธานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานได้ และกำหนดให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย รวมทั้ง เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน้ำตาลทราย ทั้งนี้ เพื่อให้บทบัญญัติมีความครบถ้วนสมบูรณ์
 3.       หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แก้ไขหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยตัดเรื่องการกำหนดราคาน้ำตาลทรายออก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกที่เกี่ยวกับการกำหนดปริมาณการผลิตและการจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายโดยภาครัฐ
 4.       ที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย แก้ไขเพิ่มเติมที่มาของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายโดยตัดการกู้เงินโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี คงเหลือเพียงเงินกู้ และตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ
 5. การส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการนำส่งเงินให้แก่กองทุนดังกล่าว ประกอบกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอ้อยและน้ำตาลทราย
 6.      หลักเกณฑ์การนำเข้าน้ำตาลทราย กำหนดให้สามารถนำเข้าน้ำตาลทรายได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดองค์การการค้าโลก เดิมห้ามมิให้นำเข้าน้ำตาลทราย
 7.      การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น แก้ไขเพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการกำหนดตัวเลขเพื่อเป็นเพดานในการกำหนดราคาไว้ให้ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตขั้นต้นและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่เกินร้อยละ 95 ของประมาณการรายได้ที่คำนวณได้
 8.       หลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ้นในกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น แก้ไขโดยตัดบทบัญญัติที่กำหนดให้กองทุนต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น โดยกำหนดให้นำส่วนต่างที่เกิดขึ้นไปหักจากราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น หรือราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ในฤดูการผลิตปีถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ
 9.       บทเฉพาะกาล เพื่อรองรับระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใหม่ใช้บังคับ พร้อมทั้งกำหนดให้การออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสอดรับกับการเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักการของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
 10. เรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

 1.       อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีรวม 8 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
 2.       ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
 3. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบและจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 โดยเร็ว
 4.       ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกฉบับเพื่อดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองให้ทันภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย

 1.      ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. .... กำหนดให้ในการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน ให้คำนึงถึงสภาพและทำเลที่ตั้ง เหตุและวัตถุประสงค์ในการเวนคืน ประกอบกับราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น และเงินค่าทดแทนเป็นผู้กำหนด
 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดราคาสูงขึ้นหรือลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน และการกระทำการให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม พ.ศ. ....

           2.1 กำหนดลักษณะของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนในกรณีที่มีราคาสูงขึ้นหรือลดลง

           2.2 กำหนดให้ราคาสูงขึ้นหรือลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน หมายถึง ผลต่างของราคาที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนแปลงหนึ่งแปลงใด ระหว่างราคาก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนกับราคาหลังจากการเวนคืน ทั้งนี้ ให้คำนวณราคาในวันที่ได้มีการกำหนดราคาเบื้องต้นในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน หรือในวันที่ได้มีการกำหนดค่าทดแทนในกรณีที่มีพระราชบัญญัติเวนคืนโดยไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคาสูงขึ้นหรือลดลง 

         2.3 กำหนดห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเวนคืนในแนวพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน กระทำอย่างใดให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย หรือไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้น หลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาเวนคืนหรือพระราชบัญญัติเวนคืนในกรณีไม่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืนมีผลใช้บังคับ และกำหนดมาตรการในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลงใดได้กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว

 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้เงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากการเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... กำหนดให้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน แล้วทำให้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษให้ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวงนี้ โดยให้เจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหาย
 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่และอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน ค่าเสียสิทธิจากการใช้อสังหาริมทรัพย์และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการ ที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. .... 

               4.1 กำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นดังนี้ 

               4.1.1 ค่าโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ค่ารื้อถอน ขนย้าย ปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ และอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอนุโลม

               4.1.2 ค่าออกแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าธรรมเนียมขออนุญาตรื้อถอนและหรือปลูกสร้างให้กำหนดตามอัตราที่ส่วนราชการเรียกเก็บ และค่าป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ให้ใช้วิธีสืบราคาเหมาจ่าย 

               4.1.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายและติดตั้งเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ให้กำหนดตามอัตราที่จ่ายจริงที่หน่วยงานเรียกเก็บ

               4.1.4 กรณีที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างถูกปล่อยทิ้งร้างจนทรุดโทรมให้หักค่าเสื่อมราคาวัสดุก่อสร้างตามตารางที่กำหนดท้ายกฎกระทรวง

        4.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์อื่น ค่าเสียสิทธิจากการใช้อสังหาริมทรัพย์ ค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากเจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน ค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย ค่าเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายกรณีขาดรายได้จากการประกอบกิจการ ค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องใช้จ่ายในการติดต่อกับทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืน

 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจำหน่ายหรือทำลายโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... กำหนดหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหรือทำลายโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดมูลค่าทรัพย์สินและค่าแรงรื้อถอนก่อนจำหน่ายหรือทำลาย รวมทั้งการสั่งจ้างรื้อถอน จำหน่าย และทำลาย
 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... กำหนดให้เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนในกรณีมีประกาศเข้าครอบครอง และใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเจ้าของไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด กรณีเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายและผู้มีสิทธิไม่มารับเงินภายในกำหนดเวลา
 3.      กรณีที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้เนื่องจากมีการโต้แย้งสิทธิและไม่อาจตกลงกันได้ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการวางเงินและรับเงินค่าทดแทน 
 1.      ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการขอคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท พ.ศ. .... กำหนดให้เจ้าของที่ดินหรือทายาทผู้มีสิทธิของเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ดินที่ได้มาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มิได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาตามที่กำหนด หรือเหลือจากการใช้ประโยชน์ โดยไม่รวมถึงที่ดินที่ได้จากการซื้อขาย ที่ดินที่มีการซื้อขายซึ่งรวมเป็นแปลงเดียวกันกับที่ดินที่ไม่ได้มีการซื้อขายแต่มีการขอคืน และเจ้าหน้าที่ยังมิได้นำที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์
 2.        และที่ดินที่ถูกเวนคืนนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ใช้บังคับและไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนหรือเหลือจากการใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอคืนที่ดิน การโอนคืนที่ดินและการคืนเงินค่าทดแทน
 1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐหรือที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. ....

       8.1 กำหนดให้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเข้าใช้ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืน และการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของการเวนคืนต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการใช้นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเหตุในการเวนคืนได้

         8.2 กำหนดให้ผู้ขอเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืนต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ

          8.3 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ การสอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง การอนุมัติ และการส่งคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ขอเข้าใช้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี)  24 มีนาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!