หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5008กราบถวาย74

กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

       คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2562 โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

aom55

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!